کتاب نوار غزلیات استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار غزلیات
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کاست شماره 1: غزلیات حافظ، شعرهای احمد شاملو
کاست شماره 2: غزلیات مولوی، شعرهای نیما یوشیج

چاپ