کتاب نوار Music of Spain استریو مونیکاست (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار Music of Spain
استریو: مونیکاست
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کاست شماره 1:
101 Orchestra: La Violetera، Domingo Sevilia، Fire Dance، Macarenas
Festival Spain: Ole Flaminco
Falla Burgos: La Vida Brave
Paco De Lucia: Entre Dos Agus، Czaroas
Manuela Loss: Corason
Jarnes Last: Granada
Williams: Austurias Albenis
Rodzigo: Aran Luez
کاست شماره 2:
101 Orchestra: Espana Cani، Malaguena
Pena: malaguena De Lecuona
George Bizet: Carmen
James Last: Viva Spania
Korsakov: Capriccio Espagno
Poco Pena: Bulerias
Cat Stevenc: Ocaritas
Paso Dooble: El Gato Montez، Los Toreadores، En Er Mondo

چاپ