کتاب نوار حسن کسائی استریو چارلی (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار حسن کسائی
استریو: چارلی
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: نواهایی دل انگیز از موسیقی اصیل ایرانی
کاست شماره 1: دستگاه شور: پیش درآمد شهناز، چهارمضراب، کرشمه، کوچه باغ، حسینی، شکسته، دشتی، ابوعطا
دستگاه ماهور: درآمد، چهارمضراب(دلکش)، شکسته، حصار، صفیر، کاروانی، صوفی نامه، ساقی نامه، بسته نگار
کاست شماره 2: بیات اصفهان، چهارگاه، افشاری، دشتی

چاپ