کتاب نوار قصه استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست) شماره 8

عنوان: کتاب نوار قصه
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کاست شماره 1: بزی که گم شد، لی لی لی حوضک، آوازهای کودکان، کرم ابریشم
کاست شماره 2: قصه طوقی، قهرمان، آهوی گردن دراز، روزی که خورشید به دریا رفت

چاپ