کتاب نوار قصه استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست) شماره 7

عنوان: کتاب نوار قصه
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کاست شماره 1: پسرک چشم آبی، اتل متل، بابا برفی،گل اومد بهار اومد
کاست شماره 2: کرم شب تاب، کی از همه پر زور تره، موش کوچولو

چاپ