کتاب نوار قوامی استریو اوج (نوار کاست) شماره 2

عنوان: کتاب نوار قوامی
استریو: اوج
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: نواهائی از موسیقی اصیل ایرانی (آوای فاخته)
کاست شماره 1: سه گاه: تصنیف گیتی افروز (داد از دل)
اصفهان: تصنیف مرگ عشاق
کاست شماره 2: دشتی: تصنیف شب جدایی
بیات ترک: تصنیف در کفت دارم دلی

چاپ