کتاب نوار استاد شجریان استریو موسیقی اصیل ایرانی (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار استاد شجریان
استریو: موسیقی اصیل ایرانی
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:گل آواز شجریان
کاست شماره 1: ماهور 2 و 1، افشاری
کاست شماره 2: بیات ترک، ابوعطا

چاپ