کتاب نوار استاد شجریان استریو مونیکاست (نوار کاست) شماره 2

عنوان: کتاب نوار استاد شجریان
استریو: مونیکاست
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کاست شماره 1: دشتی، چهارگاه، بیات ترک، سه گاه
کاست شماره 2: شور، ماهور، ابوعطا، اصفهان، همایون

چاپ