کتاب نوار پروانه استریو اوج (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار پروانه
استریو: اوج
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کاست شماره 1: غم جدائی، قسم، قصه عشق، جام بلور
کاست شماره 2: سفر کرده، نیاز، اشک

چاپ