کتاب نوار صدای شاعر استریو مونیکاست (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار صدای شاعر
استریو: مونیکاست
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کاست شماره 1: صدای شاعر 2 و 1
حافظ، ابوسعید ابولخیر، رودکی بابا طاهر، سعدی، خیام، مولوی آواز استاد شجریان و پری زنگنه
کاست شماره 2: صدای شاعر 4 و 3
شاملو، فروغ فرخزاد، اخوان ثالث، سایه، نصرت رحمانی، نادر نادر پور

چاپ