کتاب نوار زندوکیل استریو فونیک (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار زندوکیل
استریو: فونیک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: 2 کاست :نواهایی از موسیقی اصیل ایرانی با صدای زندوکیل

چاپ