کتاب نوار جلال ذوالفنون استریو انجمن موسیقی ایران (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار جلال ذوالفنون
استریو: انجمن موسیقی ایران
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: آموزش سه تار جلال ذوالفنون
ماهور، شور، دشتی، ابوعطا

چاپ