کتاب نوار استاد شجریان استریو اوج (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار استاد شجریان
استریو: اوج
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: 2 کاست از گلهای تازه با آوای استاد شجریان

چاپ