کتاب نوار عبدالوهاب شهیدی استریو سوپر کاسپین (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار عبدالوهاب شهیدی
استریو: سوپر کاسپین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: گلهای رنگارنگ
کاست شماره 1: گلهای شماره 398
گلهای شماره 271
کاست شماره 2: گلهای شماره 282
گلهای شماره 266

چاپ