کتاب نوار نادر گلچین استریو اوج (نوار کاست) شماره 3

عنوان: کتاب نوار نادر گلچین
استریو: اوج
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: گلهای تازه
کاست شماره 1: افشاری، سه گاه
اشعار: رودکی، حافظ
کاست شماره 2: بیات اصفهان، شوشتری
اشعار: حافظ، هوشنگ ابتهاج

چاپ