کتاب نوار پرویز یاحقی استریو سوپر کاسپین (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار پرویز یاحقی
استریو: سوپر کاسپین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: سلو های یاحقی
کاست شماره 1: منصوری و بیداد ( کوک مخصوص و چهار مضراب بیداد) ، دشتیو دشتستانی، قطعاتی در زابل ( مویه، مخالف و چهار مضراب)، ملودیهایی از بیات زند (دوگاه، جامه دران و چهار مضراب کامل بیات ترک)
کاست شماره 2: قطعاتی در سه گاه ( چهارمضراب معروف سه گاه)، درآمد و عشاق ( چهار مضراب دشتی)، قطعاتی در ابوعطا ( حجاز و فرود به شور و چهار مضراب)، قسمتی از دستگاه چهارگاه (چهار مضراب زابل)

چاپ