کتاب نوار استاد شجریان استریو مونیکاست (نوار کاست) شماره 1

عنوان: کتاب نوار استاد شجریان
استریو: مونیکاست
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: گلبانگ شجریان
کاست شماره 1: گلبانگ 2 و 1
بیات اصفهان (بت چین)
ماهور (عشق تو، ز من نگارم)
کاست شماره 2: گلبانگ 4 و 3
ماهور (مبتلا)
دشتی (دولت عشق)

چاپ