کتاب نوار گروه شیدا و عارف استریو اوج (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار گروه شیدا و عارف
استریو: اوج
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کاست شماره 1: گروه عارف:
تار: حسین علیزاده
سنتور: پرویز مشکاتیان( سرپرست گروه)
کمانچه: علی اکبر شکارچی
تنبک: ناصر فرهنگ فر
نی: جمشید عندبیلی
عود: محمد فیروزی
تار باس: فرخ مظهری
کاست شماره 2: گروه شیدا:
تار: محمدرضا لطفی(سرپرست گروه)
نی: عبدالنقی افشارنیا
سنتور: پشنگ کامکار
عود: اسماعیل صدقه آسا
رباب: بیژن کامکار
تار: زیدالله طلوعی
کمانچه: هادی منتظری
تار باس: محمد علی درخشانی
تنبک: ارژنگ کامکار

چاپ