کتاب نوار زندوکیل استریو مونیکاست (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار زندوکیل
استریو: مونیکاست
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
نوار کاست شماره 1: گلریزان 2 و 1
سه گاه و شوشتری
نوار کاست شماره 2: گلریزان 4 و 3
ماهور و سه گاه

چاپ