کتاب نوار گلهای رنگارنگ استریو باربد (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار گلهای رنگارنگ
استریو: باربد
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کاست شماره 1:
گلهای رنگارنگ شماره 182:
گلپا: مست مستم ساقیا دستم بگیر
مرضیه: تو مرو
گلهای رنگارنگ شماره 422:
گلپا: جستم از دام
رویا: ساحل غم
کاست شماره 2:
گلهای رنگارنگ شماره 246:
گلپا: بگو تا کیستی
الهه: از خون جوانان وطن
گلهای رنگارنگ شماره 516:
گلپا: نه بر مژگان من اشکی
مهستی: جدایی تو

چاپ