کتاب نوار حسن کسائی استریو پرواز (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار حسن کسائی
استریو: پرواز
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کاست شماره 1: دستگاه ماهور قسمت اول و دوم، قطعاتی در شور، دستگاه نوا، مایه دشتی، قطعه ای در کرد بیات
کاست شماره 2: بیات ترک، دستگاه سه گاه، قطعه چهار مضراب، دستگاه همایون، بیات اصفهان

چاپ