کتاب نوار قوامی استریو اوج (نوار کاست) شماره 1

عنوان: کتاب نوار قوامی
استریو: اوج
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: گلچینی از ترانه ها و آوازهای اصیل ایرانی
کاست شماره 1: آلبوم شماره 2 و 1 آوای فاخته
کاست شماره 2: آلبوم شماره 4 و 3 آوای فاخته

چاپ