کتاب نوار محمود خوانساری استریو اوج (نوار کاست) شماره 2

عنوان: کتاب نوار محمود خوانساری
استریو: اوج
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کاست شماره 1: گلباران شماره 1: دستگاه شور: غزل از سعدی
آواز شوشتری و بیداد: غزل از حافظ
کاست شماره 2: گلباران شماره 2:
دستگاه سه گاه
درمایه دشتی: غزل از بیضائی

چاپ