کتاب نوار نادر گلچین استریو اوج (نوار کاست) شماره 2

عنوان: کتاب نوار نادر گلچین
استریو: اوج
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کاست شماره 1: من دیگه بچه نمیشم، گلعذار، رفتی بسلامت، سحرخیز، هرگز نمیگیرد کسی، مرا مهر سیه چشمان، گریز، سروچمان، دریا، بهار
کاست شماره 2: اوج، غم مخور، او بود و من، مرغ حق، شکوه، مرغ سحر، کوچه باغ، شهر عشق، هد هد خوش خبر

چاپ