کتاب نوار گلهای رنگارنگ استریو کاسپین (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار گلهای رنگارنگ
استریو: کاسپین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کاست شماره 1:
گلهای رنگارنگ شماره 337: باز آمد
آهنگ: سه گاه از جواد معروفی
با صدای: الهه و قوامی
گلهای رنگارنگ شماره 521
آهنگ: دشتی از جواد معروفی
با صدای: الهه و قوامی
کاست شماره 2:
گلهای رنگارنگ شماره 381:
آهنگ: درمایه افشاری از عارف
با صدای: الهه و قوامی
گلهای رنگارنگ 358:
آهنگ: درمایه اصفهان از زری پنجه
با صدای: الهه و قوامی

چاپ