کتاب نوار محلی بختیاری استریو سایه (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار محلی بختیاری
استریو: سایه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کاست شماره 1: دست به دستمالم نزن
با همکاری: الهه، بنان، قوامی و گلپا
کاست شماره 2: سوته دلان
با صدای: شهیدی و سیما بینا
سوته دلان
با صدای: گلچین

چاپ