کتاب نوار ابوالحسن صبا استریو چهار باغ (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار ابوالحسن صبا
استریو: چهار باغ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: 6 کاست دوره های سنتور استاد ابوالحسن صبا
زیر نظر: استاد فرامرز پایور
اجرا: سعید ثابت

چاپ