کتاب نوار فرامرز پایور استریو ماهور (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار فرامرز پایور
استریو: ماهور
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کاست شماره 1: دوره ابتدایی سنتور: دستگاه شور، آواز ابوعطا
کاست شماره 2: دوره ابتدایی سنتور: آواز بیات ترک، آواز افشاری
کاست شماره 3: دوره ابتدایی سنتور: آواز دشتی، دستگاه سه گاه
کاست شماره 4: دوره ابتدایی سنتور: دستگاه همایون، آواز بیات اصفهان
کاست شماره 5: دوره ابتدایی سنتور: دستگاه چهارگاه، دستگاه ماهور

چاپ