کتاب نوار ادیب خوانساری استریو ماهور (نوار کاست) شماره 1

عنوان: کتاب نوار ادیب خوانساری
استریو: ماهور
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کاست شماره 1: دستگاه شور، آواز ابوعطا، ادامه آواز ابوعطا، آواز بیات ترک
کاست شماره 2: آواز افشاری، آواز دشتی، ادامه آواز دشتی، دستگاه سه گاه
کاست شماره 3: دستگاه همایون، آواز بیات اصفهان، ادامه آواز بیات اصفهان، ادامه آواز بیات اصفهان، دستگاه ماهور
کاست شماره 4: دستگاه چهارگاه، دستگاه نوا، قطعه‌ی آوازی در دستگاه نوا

چاپ