کتاب نوار فرهنگ شریف استریو آوای نوین (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار فرهنگ شریف
استریو: آوای نوین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کاست شماره 1: آلبوم عاشقانه ها
تار: استاد فرهنگ شریف
تنبک: سعید رودباری
کاست شماره 2: آلبوم شور معشوق
تار: استاد فرهنگ شریف
تنبک: سعید رودباری
کاست شماره 3: آلبوم اصفهان
تار: استاد فرهنگ شریف
تنبک: سعید رودباری

چاپ