کتاب نوار سی و هفت استریو رادیو تلویزیون ملی ایران (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار سی و هفت
استریو: رادیو تلویزیون ملی ایران
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: سی و هفت ترانه از سی و هفت خواننده در سی و هفت سال رادیو در پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی

چاپ