کتاب نوار گلهای تازه استاد شجریان استریو رادیو تلویزیون ملی ایران (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار گلهای تازه استاد شجریان
استریو: رادیو تلویزیون ملی ایران
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کاست شماره 1: گلهای تازه شماره 77: پر کن پیاله را
گلهای تازه شماره 158: یاد باد
کاست شماره 2: گلهای تازه شماره 107: هدی و پهلوی
گلهای تازه شماره 133: شور
کاست شماره 3: گلهای تازه شماره 147: ناز لیلی
گلهای تازه شماره 160: خسرو خوبان

چاپ