کتاب نوار عبدالوهاب شهیدی استریو رادیو تلویزیون ملی ایران (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار عبدالوهاب شهیدی
استریو: رادیو تلویزیون ملی ایران
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کاست شماره 1: گلهای تازه شماره 50: آمدی وه که چه مشتاق و پریشان بودم
گلهای تازه شماره 155: عزیزم سوزه
کاست شماره 2: گلهای تازه شماره 64: با بلبل شیدا
گلهای تازه شماره 78: یوسف گمگشته
کاست شماره 3: گلهای تازه شماره 137: آهوی وحشی
گلهای تازه شماره 124: بی تو بسر نمیشود

چاپ