کتاب نوار گلهای رنگارنگ بنان استریو رادیو تلویزیون ملی ایران (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار گلهای رنگارنگ بنان
استریو: رادیو تلویزیون ملی ایران
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کاست شماره 1: گلهای رنگارنگ شماره 215 : حالا چرا؟، درمایه بوسلیک
گلهای رنگارنگ شماره 224: آمد اما، در بیات اصفهان
کاست شماره 2: گلهای رنگارنگ شماره 217: کاروان
گلهای رنگارنگ شماره 216: من از روز ازل
کاست شماره 3: گلهای رنگارنگ شماره 249
گلهای رنگارنگ شماره 254: بوی جوی مولیان

چاپ