کتاب نوار استاد شجریان استریو رادیو تلویزیون ملی ایران (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار استاد شجریان
استریو: رادیو تلویزیون ملی ایران
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کاست شماره 1: بت چین، دل شیدا، بیاد عارف، ناز لیلی، داروک، خسرو خوبان، باغ نظر، راه نشین، میخانه، صبحدم
کاست شماره 2: بهار دلکش، گریلی، شمع و پروانه، افتخار آفاق، گل باغ آشنایی، چهار باغ، شب نیشابور، نازار دلی را که ...
کاست شماره 3: هزار دستان، بیاد داری...، باد صبا، خسته پر، کبوتر، باد خزان، اشک مهتاب، چشم نرگس، چهره بچهره

چاپ