کتاب نوار نادر گلچین استریو مونیکاست (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار نادر گلچین
استریو: مونیکاست
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کاست شماره 1: (اشعار برگزیده از: حافظ) شاخه نبات شماره 1: سروچمان، مهر سیه چشمان
آوای: نادر گلچین
موسیقی: مهندس همایون خرم
صدا: فیروزه امیر معز
کاست شماره 2: (اشعار برگزیده از: حافظ) شاخه نبات شماره 2: یوسف گمگشته، گلعزار
آوای: نادر گلچین
موسیقی: مهندس همایون خرم
صدا: امیر نوری
کاست شماره 3: (اشعار برگزیده از: حافظ) شاخه نبات شماره 3: مشک فشان، هُد هُد خوش خبر
آوای: نادر گلچین
موسیقی: مهندس همایون خرم
صدا: سرور پاکنشان

چاپ