رنگارنگ استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 241

عنوان: رنگارنگ
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
سعید: بازیم نده
سرمه: بهار
قباد: تفاوت
اسی: زن من، سکوت
غزلتی: اعتراف
محمود: سوخته
وفا: مونس
شهره: تو که نیستی
سهیل: طلوع
سالی: جای تو خالی
داود: شیر خفته
رکسانا: شب خیس

چاپ