رنگارنگ استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 226

عنوان: رنگارنگ
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
مهستی: دو رنگی، قصه تازه
گلپا: شبگرد
هایده: تب عشق، چه عالمی داره
ایرج: پریشونی
حمیرا: دیونتم، دنیا دنیا
گودرزی: ای ولم
نسرین: چه حاصل
وفائی: هوس
زهتاب: از عشق مردن

چاپ