رنگارنگ استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 220

عنوان: رنگارنگ
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
فتانه: تفسیر، نبض
حمید: فریب
کیوان: ابرای گریون، فانوس
شهره: ای بته بته
طوفان: محله قدیمی، خیابون
شهرام: شهر ستاره، بوف
محسن: دارم از یاد میرم، هوای خونه
سهیل: صبح خاکستر

چاپ