رنگارنگ استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 95

عنوان: رنگارنگ
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کسائی: دشتی(نی)
یاحقی: بیات ترک(ویلن)
شریف: اصفهان(تار)
عبادی: افشاری(سه تار)
ورزنده: سه گاه(سنتور)
شهیدی: دشتی(عود)
افشاری: شریف(تار)
بهاری: بیات ترک(کمانچه)

چاپ