رنگارنگ استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 12

عنوان: رنگارنگ
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
زندوکیل: زندگی
هایده: شیرین شیرین، بهار زندگی
بیژن مفید: این واسه ما دل نمیشه، دوتا چشم سیاه داری
حمیرا: ساز خاموش
گلپا: نقش من
پازوکی: از خونتون بیاین بیرون
مرضیه: آوای خسته دلان

چاپ