رنگارنگ استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 10

عنوان: رنگارنگ
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: قشنگه
عقیلی: خوب و بد
مهستی: دریا
شماعی زاده: عقیق، حمومی
عهدیه: عاشق شدم
ضیا: هلل یوس
حمیرا: باز شب اومد
نوش آفرین: قبله
افشین مقدم: گذشته
بتی: عزیزم
عارف: نور و صدا
نسرین: اون دوتا چشم درشت
دینامیک: درخت و پرنده

چاپ