رنگارنگ استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 266

عنوان: رنگارنگ
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: رنگ ایرونی، رنگ بندری، رنگ شاطری، رنگ خرم آبادی، رنگ تهرونی، رنگ بندری، رنگ عربی، رنگ باباکرم

چاپ