رنگارنگ استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 250

عنوان: رنگارنگ
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: رنگ کرشمه، رنگ بنفشه، رنگ ترکی، شیرازی، رنگ بندری، رنگ کردی، رنگ روحوضی، رنگ عربی، رنگ عشوه، رنگ مبارک باد، رنگ آبادانی، رنگ بندری

چاپ