رنگارنگ استریو آرمون (نوار کاست) شماره 389

عنوان: رنگارنگ
استریو: آرمون
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
ستار: صدای زنگوله ها
رامش: عشق گناهکار
کیوان: طرح خوشبختی
بتی: هله دان دان، گرگ چنبری
شهرام: خسته
مولود زهتاب: تکیه گاه
فرزین: روزهای برفی
گیتی: خودخواه
خسرو: گل بارون، شبهای من
وفا: گل نسرین
فرانوس: لحظه
وثوق: گریه

چاپ