رنگارنگ استریو آرگامان (نوار کاست) شماره 134

عنوان: رنگارنگ
استریو: آرگامان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
جمال: دریا دریا، کنیزو، دختر ملا، زیر پل خرمشهر، چشم براه، تو بیا ای دلبرم، هل هل گرگ چمبری، جمال جمالو، دان دان یدانه، انار انار (موزیک بدون کلام)
یداله رضا زاده: نا خدا
کاویانی: گل بسر
علی خدری: نی همبان

چاپ