رنگارنگ استریو آرگامان (نوار کاست) شماره 99

عنوان: رنگارنگ
استریو: آرگامان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
عارف و شماعی زاده: صدای چنگ
داریوش: مسبب
شاهرخ: نجیب
رسائی: ناز قو
عارف: نور و صدا، خانه بخانه، گل و تگرگ
اونیک: مگه نه
سپهر: غصه را تنها میگذارم، گل قشنگ با غمم
بیتا: منم که فردائی ندارم
مژگان و فرخزاد: شب من شب تو
مرتضی: قزاق
حمیدی: شب خاموش

چاپ