رنگارنگ استریو آرگامان (نوار کاست) شماره 734

عنوان: رنگارنگ
استریو: آرگامان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
پروا: موسم گل
رضا عظیمی: مابیکر
ایرج حبیبی: معتاد، زن بابا
عهدیه: یاهو
ایرج مهدیان: پرنده
حسن شجاعی: شهرزاد قصه گو
عباس قادری: یه روزی عاشق بودم
آشتیانی: پرنده
معنوی: دروغ میگی
پیکران: قهر و آشتی

چاپ