رنگارنگ استریو سوپر آرمون (نوار کاست) شماره 706

عنوان: رنگارنگ
استریو: سوپر آرمون
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: سراب، زندگی قشنگه، کتاب هستی
امل ساین: عزیز جون
حمیرا: بیقرار
مهستی: قمار زندگی، جمجمک
پوران: دختر کولی
مرضیه: مجنون تو، دیباچه
دلکش: روز بی فردا
کورس سرهنگ زاده: دیگه بس کن
عهدیه: اخم نکن

چاپ