رنگارنگ استریو سوپر آرمون (نوار کاست) شماره 702

عنوان: رنگارنگ
استریو: سوپر آرمون
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
انوشیروان روحانی: ارک تنها، حرف تازه، فریاد، یاد او، قمار زندگی، گل سنگ، عاشق شدم، ساقی نامه، سلطان قلبها، چهارگاه

چاپ